Om Indianbokens historia i Sverige - 1800 fram till 1880Vad som fanns av indianer i litteraturenföre 1650-1800, tar upp isenare sammanhang. Då gällde det ju mest ”facklitteratur” kring Sveriges koloni bland indianer i Nya Sverige 1638-1654. Händelsen genererade ett viss intresse bland initierade och några böcker i ämnet publicerades under 1700-talet, men hos gemene man kan indianen knappast ha satt något djupare avtryck.
  Likaså sparar vi indianbokshistorien efter 1950 till ett senare tillfälle.

DEN KORTA LISTAN OM LÄSANDET AV INDIANBÖCKER I SVERIGE
- och om den litteratur som kan ha format bilden av indianen.
1800-1880
Det här är en epok när begreppet indianen och indianbok etablerar sig i Sverige. Det mesta är kopplat till romantiken och romantiska föreställningar om ”ädla” vildar och exotiska miljöer. Någon westernmyt är inte att tala om. Undantaget är George Catlins bok som sätter indianerna på kartan i hela världen. Och, om några blev embryot till the Wild west så är det Aimard och Reid förstås. I någon mån Ferry och Murray. De lästes och det hela utspelas vanligen i prärie/sydvästområdena. Coopers Prärien och Sigfrid Nybergs försök till indianbok bör ju räknas till västern- prärieskildringar, men hur mycket de spelat roll för westernmyten är väl oklart. I synnerhet som läsaren knappast bekymrade sig om var allting utspelar sig. Det handlar om andra kvaliteter. 

Noterbart är just när det gäller indianböcker att vid en här tiden (och senare likväl) är att de i stor utsträckning har sin miljö i Östra USAs skogsland, till skillnad från filmen som mer vanligt utnyttjar prärien och sydvästerns apacher som motiv.

Böcker inom klammer är facklitteratur.
1802
Chateaubriand, Francois René de: Atala. - 1802
Vela eller den osynliga ledsagerskan. - 1825.
Cooper, James Fenimore: Susquehannas källor eller nybyggarne. - 1827.
Cooper, James Fenimore: Den siste mohikanen. - 1828.
[Sealsfield, Charles]: Den legitime och republikanerne. - 1833.
Paulding, [J.K.]: Holländarne i New York. - 1834.
Irving, Washington: Astoria. - 1837.
Bird, Robert Montgomery: Roland Forrester's och hans syster Edithas sällsamma äfventyr bland Vildarne. - 1847.
Marryat, Frederick: Nybyggarne i Canada. - 1847.
[Catlin, George: Nord-amerikas indianer 1848]
[Bremer, Fredrika: Hemmen i den nya verlden. - 1853]
Longfellow, Henry Wadsworth Hiawatha. - 1856. 
Horn, W.O. von: Ralf Redstones jagtäfventyr. - 1857.
[Kottenkamp, Frans: De första nybyggarne i Nordamerikanska Vestern. - 1857]. 
Müller, Karl Amerikanska jaktäfventyr. - 1858.
Nyberg, Sigfrid: Bilder från nordamerikanska gräsöknarne. - 1859.
[Reid, Mayne]: Skalpjägaren. - 1859.
Aimard, Gustave  Det stora fribytarbandet eller tigerjägaren. - 1863. 
Nyberg, Sigfrid: Svenskarne i Minnisota. - 1863.
Ferry, Gabriel: Skogslöparen. - 1864.
Murray, Ch. R. Prairieblomman bland indianerna. 1867.
Möllhausen, Balduin: Resor i Norra Amerikas klippberg till Ny Mexikos högslätt. - 1867.
James, D.: 
Urskogens döttrar. - 1879.

TIDIGA SVENSKA RESENÄRER BLAND INDIANER
Sannolikt dröjer det till vår litterärt romantiska epok innan indianen blir ett begrepp bland allmänheten. Utöver den fiktionslitteratur som blir avgörande för indianbilden finns ett par fackböcker som var nog så viktiga för att skapa bilden av (till en början) den ädle vilden.

Bland författare som hade levt en längre tid där fanns t ex Gustaf Unonius (i Wisconsin). Han publicerade sina minnen av USA 1861-62.   Fredrik Bremer reste i Minnesota och hennes publicerade dagböcker 1853-54 inkluderar ett fascinerande besök i Dakotaindinernas tipis. Ja hon kommer dem en smula nära, kommer att diskutera kvinnans situation bland indianerna. Till en början tycker hon inte att deras liv verkar särskilt angenämt, men hon kommer snart att modifiera sina intryck och sin inställning till detta. 

Bremer, Fredrika  
Hemmen i den nya verlden : en dagbok i bref, skrifna under tvenne års resor i Norra Amerika och på Cuba. - Stockholm : Norstedt. 

  D 1. - 1853. - 468 s.  
  D 2. - 1853. - 519 s.  
  D 3. - 1854. - 524 s.  

  2. oavkortade upplagan. - Solna : K/B Sterno-Coordinato. - 1981-1983. - 6 vol. 
  Innehåller ett flertal kommentarer kring indianerna i USA och en ögonvittnesskildring 
  av Dakotaindianer (Sioux) i  Minnesota. 

DEN VIKTIGASTE BOKEN VAD DET GÄLLER BILDEN AV DEN FRIA INDIANEN
Catlin, George   
Nord-amerikas indianer och de, under ett åttaårigt vistande bland de vildaste af deras stammar upplefvade äfventyr och öden / översättning från femte engelska upplagan [via en tysk översättning]. - Stockholm : Berg, 1848. - 320 s. : ill.     Orig:s titel: Letters and notes on the manners, customs and conditions of the North American Indians. 1841. 
George Catlin är ju den främste skaparen av bilden av den oförstörde prärieindianen, dels genom sina böcker, dels genom sina målningar från det indianska området.

Catlin rekommenderades till folkbiblioteken och fanns säkert i många av dessa och nådde på så vis en vidare läsekrets än mycken annan litteratur se:
Förslag till inrättande af sockenbiblioteker. - 22 s.= Sid. 47-68 i:
LÄSNING FÖR FOLKET // 1859:1.   Catlin. 

Möllhausen, Balduin  
Resor i Norra Amerikas klippberg till Ny Mexikos högslätt / öfversättning av C.E. Möller. - Stockholm : Fahlstedt, 1867.  
   Orig:s titel: Reisen in die Felsengebirge Nord-Amerikas bis zum Hoch-Platau von Neu-Mexico. 

   D 1. - 355 s.  
   D 2. - 313 s.  

Kottenkamp, Frans 
De första nybyggarne i Nordamerikanska Vestern : Daniel Boone och hans följe-slagare eller Kentuckys grundläggning : Tecumseh och hans broder / översättning [från tyska]. - Örebro : Lindh, 1857. - 572 s.     Orig.s titel: Die ersten Amerikaner im Westen. 1855. 

INDIANROMANENS FÖRSTA ÅR
I själva verket var lyrik den litterära form som var gällande under 1700-talet, inte romanen. Någon gång under 1800-talet kom med tidningsföljetongen den långa berättelsen att erövra mark. I Sverige blev det en förutsättning för att boken och indianboken skulle bli var mans egendom. Man prenumererade kapitelvis på en följetong/roman som skickades via postdiligens. När man fått alla kapitel så band man in dem till en volym. Detta gjorde att romanen nådde en större publik.

ROMANTIKEN
Utöver en och annan dikt som berörde indianerna i Nordamerika så var det utan tvekan som blev den första bestsellern av indianbokstyp. Ärkeromantik passande tidens ideal.
Det sublima (=ungefär ”häftigt” med modern språkbruk) är en litterär figur som passar tiden utmärkt. Kan också kopplas till ”tremendum et fascinosum”, alltså farligt men spännande. 

1802
Chateaubriand, Francois René de
Atala, eller Tvänne Vildars kärleks-händelser i öknen / af F.A. Chateaubriant ; från sista franska original-uplagan öfversatt af J.S. Ekmanson. - Stockholm : Holmberg, 1802. - 154 s. 

   Ny utg. - 1805. 

Den följdes ju snabbt av indianbokens prototyp som utgivits i åtskilliga upplagor. Vi talar förstås om James Fenimore Coopers ”Skinnstrumpa-serie”.

Men först ett litet pekoral:

VELA - Österrike

Vela eller den osynliga ledsagerskan : dels familj-händelse, dels robinsonade / öfversättning. - Stockholm : Marquardska bok-tryckeriet, 1825. - 147 s. 
   Tyskt/österrikiskt original: Vela, das Mädchen aus Meriko (sic, inte Mexiko), oder der unsichtbare Begleiter: Theils Familiengeschichte, theils Robinsonade. Leipzig: Hinrichs, 1802. Se även.
  Omnämnd som läsning i Flygare Carléns "Pål Värning”.
  En av de tidiga böckerna där Nordamerikas indianer förekommer. Påminner en del om Chateaubriands Atala, men mycket torftigare berättad. Vela är en indiankvinna. Vår hjälte träffar på henne någonstans mellan Florida och trakterna av Philadelphia, inte i Mexiko, åtminstone i den svenska versionen.
 I trakterna av Bern lever den känslosamme Ludvig. I sinom tid hamnar han via Västindien i Florida. ”Jag vill djupare in i Amerikas vilda skogar och allt mer aflägsna mig ifrån alla menniskor…” Sid 94. ”Han hade nu uppgjort sin plan : Engelska trupperna sammandrogos, för att bekriga en upprorisk vild folkstam, Ludvig ville då gå i krigstjenst, för att derigenom finna döden.” (sid 95). ”Ändtligen landstego de på kusten av Florida. Allt der hade ett krigiskt utseende. Soldaterna brunno af begär att slåss med Vildarna, och dessa fruktade dem ej, sedan de voro öfvertygade, att Européerna voro menskliga varelser likasm sig sjelfve.” Sid 97. Efter diverse krigsupplevelser träffar han en ”Vilde”som sedermera visar sig heta Zadock. (Sid 104). Zadock är en gammal krigare med hustru och två döttrar (sid 108). En av dessa döttrar är den vackra Vela. ”Hon var helst i Ludvigs sällskap…Ludvig var också gerna vid? …  hennes sida…” (s 108). Trots detta skall Ludvig lämna indianerna (sid 109). Han kan inte leva där, alternativt han har begått brottsliga handlingar och vill inte besudla Vela med sin närvaro.  ”Hvart skulle han nu vända sig? Skulle han förblifva längre i Amerika, eller skulle han återvända till sitt fädernesland? … Sedan han hvilat sig litet, fortsatte han sin väg oafbrutet till Philadelphia, dit han ej hade längre än en half dagsresa.” (Sid117). …men det förekom honom svårt att skiljas från en ort, der hans Vela befann sig, ty han kunde icke skingra åtankan på henne - (s 131). Väl hemma igen löser sig Ludvigs alla gamla problem, och bakom den hjälpen döljer sig en okänd person. Han erhåller så ett brev: ”Dyraste Ludvig! Dina lidanden hafva nu nått sitt slut. En vän väntar dig, om hvilken du nu mera, försänkt i sorg och bekymmer, ej har någon aning. Dessa bekymmer skola upphöra och lugnet skall återkomma i din själ….Du har upptändt kärlekens ljufva känsla i en flickas hjerta… Hon förlorade sin far, försakade de band, som bordt fästa henne vid fädernesjorden, ty kärleken till dig var starkare. Hon har följt dig, hon har vetat att du var brottslig….men hon har även sett din ånger. (sid 145).
  Så kommer hon, den osynliga, hemliga. ”Han sprang häftigt upp och ropade: Min okända vän! Hastigt kastade hon slöjan tillbaka. - O, Gud! Vela! stammade Ludvig…Det var du Vela, den så ömt älskade Vela, från hvilken han så ogerna skiljt sig. (146).


1827
Cooper, James Fenimore
Susquehannas källor eller nybyggarne / öfversättning af C.R. [= L.Arnell]. - Stockholm : Scheutz, 1827

   D.1. - 216 s. 
   D.2. - 215 s. 
   D.3. - 300 s. 


1828

Cooper, James Fenimore 
Den siste mohikanen : berättelse / öfversättning af Ludvig Westerberg. - Stockholm : Scheutz, 1828. 

   Första delen. - 236 s. 
   Andra delen. - 218 s. 
   Tredje delen. - 236 s. 


1834
Paulding, [J.K.] 
Holländarne i New York eller Nordamerika före revolutionen : roman / öfversättning. - Stockholm : Hierta, 1834. - 358 s. - (Läsebibliothek ; 4) 
   Orig.s titel: The dutchman’s fireside. 1831. 
   Utgavs först häftesvis i Läsebibliotheket 1833 häftena 13-15. 
   Sammanbunden  med:  Schopenhauer, Johanna: Margareta af 
   Skottland. Tillsammans 358 s. 
   Det är tänkbart att det indianska är minimalt förekommande. 


1835

SEALSFIELD, C[harles] eg KARL ANTON POSTL - Tyskland/USA 1793-1864   [På svenska om Sealsfield]

[Sealsfield, Charles]                            
Den legitime och republikanerne : historisk teckning från det sista amerikansk-engelska kriget / Öfversättning.  Stockholm : N.H.Thomson, 1835. - 744 s. - (Kabinets bibliothek af then nyaste litteraturen : första samlingen ; 1)
   Orig:s titel: Der Legitime und der Republikaner. - 1833.
   
   2. uppl. 1836.
   Egentligen i tre delar, med löpande paginering. På titelsidan: Tryckt 
   hos N.H. Thomson. Precis som hos Cooper (publicerad två år 
   tidigare) inleds varje kapitel med ett shakespearecitat. Förordet 
   består av en anmärknng om översättnngen: "Enligt uppgift af tyska 
   förläggaren till detta arbete, skall originalet härtill vara 
   författadt på engelska, af en medborgare i de Förenta Staterna uti 
   Norra Amerika; men endast första delen från trycket därstädes 
   utgifven. De tvenne öfriga delarne äro, med författrens tillåtelse, 
   efter handsriften öfversatte." Linnströms boklexikon om 
   översättningen:" Från engelskan på tyska och derifrån på svenska 
   af P.O Bäckström". Shakespearecitat till första kapitlet för mig ur 
   okänt drama: "Hafva vi här onda andar? Uppfören J farcer för oss, 
   med Vildar och Indianer?  
   Alltså:  "Tokeah or the White Rose" skrevs och utgavs 1828 (på 
   engelska). 1833 i något reviderad form kom den på tyska under 
   titeln: Der Legitime under der Republikaner. På svenska i häftes-
   versionen 1835. Ny upplaga då inbunden 1836.

Bearbetad utgåva:

Sealsfield, C. 
Den vita rosen : indianberättelse för ungdom / översättning av A.Berg. - Stockholm : Holmquist, 1922. - 188 s. : ill. - (Illustrerade äventyrsböcker) 
   Orig:s titel: Tokeah or the white Rose. 1828. 


1837

Irving, Washington
Astoria : eller kolonien bortom Klippbergen / öfversättning. - Stockholm : Hierta, 1837. - ( Nytt Läsebibliotek ; 49-55)

   D 1. - 340 s.
   D 2. - 302 s. 
   Vi märker att Nytt Läsebibliotek distribuerades häftesvis.


1847
En författare som uppfattade Fenimore Cooper som indianromantiker och orealistiskt indianvänlig etc (något som sentida barnbokskritiker uppenbarligen aldrig begripit) var Robert Montgomery Bird. Han skrev en indianhatarbok som lade ribban för den typen av böcker. Det är i synnerhet en epok i indianhistorien som triggat i gång detta indianhat, nämligen kampen om Ohiolandet under sent 1700-tal.

[Bird, Robert Montgomery] 
 Roland Forrester's och hans syster Edithas sällsamma äfventyr bland Vildarne / med  16 i texten intryckta teckningar öfver de förnämsta tilldragelserna. - Stockholm : Rylander, 1847. - 228 s. : ill.  
    Säkerligen efter Franz Hoffmans tyska version: Die Gefahren der 
    Wildniss : eine  Erzählung für die Reifere Jugend. 1846.
    Rylanders förlagsartiklar gick över till Huldbergs förlag någon gång 
    före 1856.  
    Handlingen: Orättmätigt berövade arvet efter en farbror utvandrar
   Roland Forrester och hans syster Editha från Virginien till Kentucky.
   Nära Ohio möter de den kringirrande kväkaren Nathan och hör 
   berättas om skogstrollet Jibbenenosch. Syskonen anfalls av indianer,
   tas till fånga men befrias av Nathan som också lyckas skaffa dem det
   förkomna testamentet. Kväkaren visar sig vara det fruktade skogs-
   trollet. Hans hämnas sin familjs död, hjälpt av sin hund, lille Peter.
   Bloddrypande stridsscener. Boken skrevs som protest James Fenimore
   Coopers bitvis idealiserade indiangestalter.

1847
Förhållandevis indianvänliga förefaller också Marryats böcker. Ganska tidigt utgivna i Sverige och väl lästa och populära.

Marryat, Frederick 
Nybyggarne i Canada / af kapten Marryat ; öfversättning från engelskan af N.Kullberg ; med  3 lithografier och flera 
trädsnitt i texten. - Göteborg : Gumpert, 1847. - 382 s. : ill. - (Läsning för ungdom) 
    Fullständig översättning.
    Identisk utgåva med den ovan. - Stockholm : Brudin, 1847. -  378 

   s.  

1856 
Longfellow, Henry Wadsworth Hiawatha : poem / öfversättning [A.G.Westberg]. - Stockholm : Bergegren, 1856. - 256 s.


OM FÖRSTA VÅGEN AV SKÖNLITTERÄRA INDIANBÖCKER SKRIVNA AV EUROPEER SOM FAKTISKT VARIT I AMERIKA. REID, AIMARD, FERRY, MARRRYAT,  OCH EN SLAG BLANDNING TYSKAR
Hur mycket indianboken sålde vid den här tiden har vi väl inga siffror på. Men att den nådde ut och var populär råder det ingen tvekan om när man läser (de få) memoaranteckningar som finns. Ett belysande faktum är emellertid det intryck en annan storsäljare vid den här tiden gjorde på Selma Lagerlöf. Att det var just den här boken av Mayne Reid hon talar om avslöjar stavningen av titeln. Oceola är en högst ovanlig variant för Osceola.

1862
Reid
 , Mayne 
Oceola eller den uppgående solen / öfversättning af C.J. Backman. - Stockholm : Brudin, 1862. - 644 s. 
   Indianboken som fungerade som katalysator för Selma Lagerlöfs 
   författargärning! 
Lagerlöf, Selma
[Det finns sen bok som heter Oceola]. - 3 s.
= Sid. 77-79 i: LAGERLÖF: Ett Mårbackabarn.


Mayne Reid hade publicerats redan 1859 med ”Skalpjägarna”. Ett rätt typiskt fenomen, nämligen att indianboken i Sverige oftast var en (ibland förkortad) bearbetning av någon tysk.
[Reid, Mayne]
Skalpjägaren, eller den amerikanske Robinson : naturmålningar och sedeskildringar ur rese- krigs-, jagt- och skogslifvet i Amerika / efter ett tyskt original bearbetade och utgifna af C.M. Ekbohrn , med 49 illustrationer. - Stockholm : Huldberg, 1859. - 266 s. : ill.    Tyska originalet: Bade, Theodor: Der Scalpjäger :    Abenteuer-Fahrten im Westen oder Der amerikanische     Robinson. 1848.
  Mycket omskapad version av Bade. Så tex kallas skalpjägaren Seguin   för Spartero. Skalpjägaren uppträder här först i Santa Fe, hans dotter   är prästinna och drottning hos navajoindianerna och återförs hem. en  berättare har införts i form av en 16-årig tjänare som varit bortrövad  av indianer men påträffas och fått namnet Robinson. Många inlagda  partier med etnologi och naturkunskap.

Den här boken brukar man hävda är originalet till vad som senare blev en megahit i barnboksutgivningen, nämligen Anna Erslevs Gula Vargen (Örnöga). Ingen har någonsin hittat någonting hos Reid som motsvarar det påståendet. En gåta än idag.

Alltnog, bokbranschen hade upptäckt indianboken. Reid hade ju varit i västern (även om det inte alltid verkar så i böckerna) och det påstods fransmammen Gustave Aimard också ha varit (vilket ännu mindre bevisas av hans romaner). Men han lär ha sålt en del också. Flera titlar fram till sekelskiftet. 

Aimard, Gustave  
Det stora fribytarebandet eller tigerjägaren : berättelse från indianska öknen / öfversättning af A.v.Baumgarten. - Stockholm : Huldberg, 1863. -
 ? s.  
   Orig: troligen: Cat gén. 
   Fortsättes av: Tigerdödaren. 

  

1857

OERTEL, FRIEDRICH [WILHELM PHILIPP] VON 1798-1867
skrev äv under pseud W[ILHELM] O[ERTEL] VON HORN. - Tyskland 1798-1867. 

ORIGINALTITEL: DIE BIBER-FÄNGER : EINE AMERIKANISCHE GESCHICHTE, DEM VOLKE UND DER JUGEND ERZÄHLT. 1856. 

Svenska utgåvor: 

Horn, W.O. von
Ralf Redstones jagtäfventyr och underbara öden under sitt vistande bland Nordamerikas indianer / berättade för ungdom. - Stockholm : Svanström, 1857. - 82 s. : ill. - (Illustreradt bibliotek för ungdom ; 1) 
   Bland bäverjägare i  trakten av St:t Louis. Viss religiös tendens.   
     (Klingberg s1988)


1858

Müller, Karl 
Amerikanska jaktäfventyr : skildringar från prairierna i Nya verlden / bearbetade för ungdom efter Karl Müller ; med sex färglagda teckningar. - Stockholm : Löfving, 1858. - 128 s. : ill. 
   Orig:s titel: Die jungen Büffeljäger auf den Prairien  des fernen 
   Westens in Nordamerika : ein Naturgemälde zu Lust und Lehre für 
   die reifere Jugend gebildeter Stände. 1856.  
   Handling: En korsikansk överste utvandrar efter slaget vid 
   Waterloo med sina söner till Mississippidalen. Under skildringen
   av sönernas jakt på en vild buffel meddelas fakta om djur och 
   växter i Nordamerika.  Indianska inslag okänt.

1862
Möllhausen, Balduin
Halfindianen : berättelse från Nordamerika / öfversättning af Sigfrid Nyberg. - Göteborg : Arwidsson, 
1862. - 318 s. - (Riksdalerböcker för resor ; 26)    Orig:s titel: Der halbindianer. 1861.    Fortsättes av: ”Flyktingen”. ”Majordomon”.

1863 Gustave Aimard
En annan populär författare var fransmannen Gustave Aimard, som troligen levde en tid i det blivande sydvästra USA och som skrev mängder av romaner om Indianer och Mexikanare under 1860-talet. Han hatade yankees och introducerade därför en kanadensisk hjälte i sina böcker. Stundtals visar hans böcker på en förståelse för ursprungsbefolkningen men lika ofta figurerar de bara för att skapa spänning, att vara en skrämmande fiende. Aimards böcker tycks emellertid ha lästs, om man ser till hur de exemplar som är bevarade oftast ser ut. Han var nog inte fin nog att ingå i bibliotekens bestånd. Den första på svenska publicerade boken av Aimard använder uttrycket ”berättelse från den indiska öknen”. De flesta böcker skrivna i Amerika och sedan översatta från engelskan som Coopeers romaner, Catlins etnografi och många andra använder ordet ”indianer” om det står ”indians” i originaltexten.


Aimard, Gustave  
Det stora fribytarbandet eller tigerjägaren : berättelse från indiska öknen / från tyskan af Adolf von Baumgarten. - Stockholm : Huldberg, 1863. -
 341 s.  
   Orig: troligen: Cat gén. 
   Fortsättes av: Tigerdödaren. 


1864
Ferry
, Gabriel 
Skogslöparen : skildring af lifvet i amerikanska västerns ödemarker / bearbetning för ungdom af S.S. [Sixten Severin] ; med 16 i texten intryckta träsnitt. - Stockholm : Hierta, 1864. - 272 s. : ill. - (Ungdomsböcker ; 1)

Man kan nog anta att böcker före 1850 i huvudsak var skrivna och lästes av en vuxen publik. Bokutgivarna förstod förstås att ungdomen också törstade efter spänning….. Då kommer floden av bearbetningar/översättningar anpassade för ungdom. Här nedan ett urval med deras tidigaste titlar redovisade. Parallellt gavs mängder av anpassade utgåvor av James Fenimore Cooper, Reid och andra.
En av de första titlarna som anges vara speciellt för ungdom är 
Hoffmann, Franz (Friedrich Alexander) Det goda föredömet eller målaren ibland vildarne. - 1865.

1867
Murray
, Ch. R. 
Prairieblomman bland indianerna : en berättelse från vestra delen af Nordamerika / af Ch.R. Murray ; öfversättning af Wilhelmina Stålberg ; med kolorerade planscher. - Stockholm : Lamm, 1867. - 184 s. : ill. 
    Originalet tyskt: Stein:Prärieblume unter den Indianern : eine 
    Erzählung aus dem Westen Nordamerika’s, von  Ch.A. Murray. Für 
    die Jugend bearbeitet 1854.   
     Ursprungligt original: Murray: The prairie-bird. 1844. 

1879
James, D.
Urskogens döttrar : historisk-romantisk skildring från vestra Amerika / öfversättning af G. A. Nyrén. - Stockholm : H.Bosse, 1879. : ill.
 1. - 417 s.
 2. - 414 s.
 3. - 479 s. 
  Förlaget torde vara Harriet Bosses fars. Bokförläggare Johann Heinrich Bosse.


NÅGRA TIDIGA SVENSKA FÖRSÖK TILL INDIANBOK

1859 DEN FÖRSTA SVENSKA INDIANBOKEN  se mer om den intressanta Sigfrid Nyberg här:

Nyberg, Sigfrid            
Bilder från nordamerikanska gräsöknarne. - 104 s. 
= Sid. [37]-140 i: 
Nyberg, Sigfrid 
Jernvägs- och ångbåtslektyr : originalskizzer. - Göteborg : Lamm, 1859 .   - 208 s. 

Nyberg, Sigfrids    
Svenskarne i Minnisota : en episod ur det amerikanska inbördeskriget 1862-1863 : berättelse. - Göteborg : Lamm, 1863. - 88 s. 
=  Pag.1-88  Särtryck ur: 
Flora  : toilettkalender för 1864 / med tre stålgravyrer. - Göteborg : Lamm, 1863. - 160 s.